13.1.2017г. CEN и CENELEC ПО СЪОБЩЕНИЕТО НА ЕК “ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ ЗА 21 ВЕК”

ПОЗИЦИЯ НА CEN и CENELEC ПО СЪОБЩЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ “ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ ЗА 21ия ВЕК”

 

Европейската Комисия публикува на 1 юни, 2016 г. Съобщението “Европейските Стандарти за 21ия век“ като част от “Стандартизационния Пакет“. Съобщението представя визия за обща и ефективна европейска стандартизационна система както и рамка за Съвместната Инициатива по Стандартизацията (СИС) и връзка с Съобщението на ЕК по “ИТК – Стандаризационните Приоритети за Общия Дигитален Пазар“.

Позицията на CEN и CENELEC представлява приноса им по съществуващите понастоящем дискусии по Съобщението в Европейския Парламент, Съвета на Европа и Европейския Икономически и Социален Комитет (EESC).

CEN и CENELEC приветстват Съобщението на ЕК по “Европейските Стандарти за 21ия век“ и придават особено значение на:

  • Необходимостта от обезпечаване на единен подход от ЕК и други Институции по стандартизацията, като се избягват различаващи се инициативи и политики.
  • Важността от запазване на доброволния принцип на стандартите, като се обезпечава навременната публикация на справките по стандартите в Официалния Вестник на ЕС (OJEU).
  • Факта, че ангажирането на индустрията, участието й в процеса на създаване на стандартите са основните стълбове за обезпечаване пазарната им приложимост и подкрепа на европейското законодателство.
  • Приноса на международните мащаби на европейската стандартизация като инструмент за световна конкурентоспособност на европейската индустрия.
  • Водените от нуждите на пазара стандарти играят важна роля в дигитализацията на европейската промишленост и подкрепата за разширяване на Общия пазар на Услугите.

CEN и CENELEC подкрепят Съобщението на ЕК “Европейските стандарти за 21ия век“ и предлагат разработването на следните важни принципи:

Обща стандартизационна политика в Европа – нужен е общ подход от ЕК и други институции по стандартизацията в синхрон с твърдението, че “единната стандартизационна политика в подкрепа на множеството икономически сектори, участници и акционери е съдбоносна за водачеството на Европа“. Предлага се засилване и подобряване на Годишната Работна Програма на Съюза в качеството си на стратегичен документ на ЕК по идентифициране на политиките и законодателството, за които се очаква стандартите да подкрепят тяхното внедряване. ЕК трябва да избягва дублирането на инициативи по отношение на стандартизацията, тъй като те са пагубни за участието на индустрията и включването на всички участници в процеса, вкл. МСП и организациите по защита на обществените интереси.

Доброволните стандарти за подкрепа на умното законодателство – съгласно Регламент (ЕС) 1025/2012, стандартите са доброволни. Приблизително 5000 доброволни европейски стандарти подкрепят внедряването на европейското законодателство и политики, чрез предлагане на пазарно зависими решения, осигуряващи съответствие със законовите изисквания. Те се преоценяват редовно по отношение развитието на иновациите и новите технологии, давайки възможност на законодателството да поддържа съвременно ниво, позовавайки се на тези стандарти.

Участието на промишлеността и включването на обществените интереси – CEN и CENELEC  заедно с националните си членове инвестират значителни ресурси в поддържане пълното участие на индустрията (особено на МСП) в Европейската Стандартизационна Система, както и подобряване участието на организациите, представляващи интересите на потребителите, работниците и тези на околната среда. Тъй като стандартизационната дейност включва и международните организации ISО и IEC, фокусът на това участие трябва да притежава и международни мащаби.

Навременното публикуване на стандарти се нуждае от своевременното им посочване в Официалния Вестник на Съюза – своевременното предлагане на разработените поддържащи законодателството стандарти трябва да се придружава също от своевременно посочване на компетенциите им в Официалния вестник на ЕС (OJEU). Намаляващата тенденция от публикации на справки по стандартите в OJEU от Европейската Комисия създава несигурност, недоверие и допълнителни разходи за съответствие на европейския бизнес, което не води до изгоди от “презумцията  за съответствие“ за поставяне на СЕ-маркировката на техните продукти.

Международен обхват, поддържащ глобалната конкурентоспособност на европейската индустрия – дългосрочното сътрудничество на CEN и CENELEC с ISO и IEC е дало възможност за равняване на европейските стандарти с международните такива, което допринася за световната конкурентоспособност на европейския бизнес. Засилването на това сътрудничество ще улесни създаването на ISO и IEC стандарти за подкрепа нуждите на европейското законодателство и политика. Освен това се подчертава важността от предлагане на европейския регулационен модел в трети страни, почиващ на доброволното използване на стандарти, засилващи Търговския и Инвестиционен Потенциал на Европа. В допълнение, членовете на CEN и CENELEC много често насърчават доброволното прилагане на стандарти в националното си законодателство.

Общ Пазар за услуги – понастоящем се разработва от ЕК стратегия за стандартизация в подкрепа на сектора за услуги с цел – увеличаване заинтересоваността и включване на участниците в бизнес системите и акционерите в стандартизациония процес, по-добро опознаване на нуждите им и дефиниране на критерии за определяне на приоритетните сектори.

Дигитализация на промишлеността – CEN и CENELEC потвърждават решаващата роля на стандартизацията в дигиталната трансформация на европейската индустрия и нейните бизнес сектори. Те, заедно с Европейския Институт за Телекомуникационни Стандарти (ETSI) ръководят действия с оглед участие в европейски и национални инициативи съвместно с бизнес средите за установяване съответните стандартизационни нужди и преценяване приложимостта на вече съществуващи дигитализационни разработки, както и нуждата от разработването на нови такива.

Поддържане внедряването на Съвместната Инициатива за Стандартизация – CEN и CENELEC твърдо поддържат споделените визии и ценности в Съвместната Инициатива за Стандартизация и са напълно заангажирани във внедряването на дейностите по нея, като уникална възможност за подобряване, на база сътрудничество, на взаимодействието на стандартите, законодателството и съответните политики в полза на индустрията и обществеността.

Междуинституционалният диалог – по отношение предложението на ЕК за установяване на междуинституционален диалог, включващ ЕП, Съвета на Европа, ЕSEC и Комитета за Регионите (СR) в подготовката на Годишната Работна Програма за Стандартизация (AUWP), CEN и CENELEC подкрепят тази инициатива, тъй като тя засилва Публично-Частното Партньорство (РРР), свързващо стандартите с обществените политики.

Относно CEN и CENELECЕвропейският Комитет за Стандартизация (CEN) и Европейският Комитет за Стандартизация в Електротехниката (CENELEC) са двете официално признати Европейски Стандартизационни Организации съгл. Регламент 1025/2012 По Европейската Стандартизация.

CEN и CENELEC създават европейски стандарти (ENs) и други технически документи посредством прозрачен и консенсуално задвижван процес за посрещане нуждите на европейските акционери и участници в индустриалния бизнес-процес, вкл. МСП, обществените органи и регулатори, академиите, научно-изследователските центрове и обществените организации. В допълнение, CEN и CENELEC обезпечават платформа за създаването на Хармонизирани Европейски Стандарти (hENs), които включват изисквания за качество, безопасност, околна среда, взаимодействие и достъпност за подпомагане внедряването на съответното европейско законодателство. Членският състав на CEN и CENELEC се състои от национални стандартизационни органи от 33 страни, чийто национални мрежи обхващат повече от 100 000 технически експерти от индустриалните, бизнес и търговски федерации (вкл. МСП), научно-изследователски центрове, потребителски организации, групи по околната среда и други обществени участници в бизнес процесите.

Posted in

Videos

Error! No playlist.

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

11.1.2017г. Приоритети на малтаийското председателство на ЕС

Приоритетите на малтаийското председателство на ЕС можете да намерите на следния линк: http://www.eu2017.mt/en/Pages/Maltese-Priorities.aspx Материалът е достъпен на английски, френски и немски език.

5.12.2016г. Днес АИКБ чества своя 20-годишен юбилей

Асоциацията на индустриалния капитал в България чества своя 20-годишен юбилей. Днес в Народен театър „Иван Вазов“, гр. София ще се отбележи събитието с коктейл и спектакъл на Александър Морфов.

5.12.2016г. Милара подписа споразумение за иновативно сътрудничество

  Пловдивската компания „Милара Интернешънъл“ и Китайската корпорация CRRC сключиха на 2 декември споразумение за иновативно  сътрудничество в областта на роботиката и железопътния транспорт. Събитието се проведе в сградата на Техническия университет, филиал Пловдив, който ще сътрудничи на съвместната работа. В него ще бъде създаден Център R&D „ROBOT AND INTELLIGENT INSPECTION TECHNOLOGY“.

14.10.2016г. проф. Енчо Попов получи орден „Стара планина“ I степен по предложение на БАСЕЛ

С орден „Стара планина“ I степен държавният глава удостои проф. Енчо Попов по предложение на председателят на БАСЕЛ д-р Румен Атанасов. Професор Енчо Попов е изтъкнат специалист в областта на електротехниката. Създател е на над 80 изобретения с ключов принос за развитието на електрическите машини, голяма част от които са директно внедрени в електрическата промишленост. През 2011 г. проф. Попов патентова свой собствен модел в САЩ, по който американска фирма купува от България най-мощните алтернатори в света. Мащабното постижение е важен принос за развитието на икономиката и на технологиите. През 2012 г. проф. Попов е обявен за изобретател на годината, награден е с „Кубратов меч“ от Индустриален клъстер „Електромобили“ за разработката на синхронен електромотор с постоянни магнити, патентован в България, ЕС и САЩ. Проф. Попов е вписан в Златната книга на българските изобретатели още през 1997 година.

БАСЕЛ посети фирми в Пловдив

На 23 март, Председателя на БАСЕЛ, г-н Румен Атанасов, г-н Людмил Михайлов и г-н Атанас Кирилов посетиха АйТиДабълю Испраконтролс, ВекаТех, МеталИн и Атра. Предприятията отлично структурирани с перспектива, насочена към бъдещето. По време на срещите, те представиха своите технологии и планове за развитие, като срещнаха подкрепа и разбиране от страна на БАСЕЛ. На свой ред, ние успяхме да обновим знанията си в обсъжданите области и да затвърдим други.

Наградени членове на БАСЕЛ в Инвеститор на годината

Българската агенция за инвестиции (БАИ) проведе 10-ото юбилейно  издание на годишните награди  „Инвеститор на годината“ за постижения през 2015 г. Престижното събитие донесе отличия на три фирми, членове на БАСЕЛ, в челните тройки на три категории: Фесто в категория Инвестиция в разширяване на бизнес, АББ България в категория Инвеститор на 2015 г., Елдоминвест в категория Инвестиция в иновативен бизнес.

ЦИЕС с Нотификация по Директива Електромагнитна съвместимост (ЕМС)

ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И  ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ /ЦИЕС/ разшири обхвата на дейностите си с още една Директива 2004/108/EC Електромагнитна съвместимост. След успешно преминала оценка от ДАМТН, ЦИЕС е обявен в NANDO като нотифициран орган 1871, който извършва оценяване на съответствието по процедура, посочена в чл.7 (Приложение III) на директивата. Електромагнитната съвместимост (ЕМС) е способността на устройство, блок от съоръжение или система да функционират със задоволително качество в работната им електромагнитна обстановка и да не създават недопустими електромагнитни смущения за нито едно от устройствата, функциониращи в същата електромагнитна обстановка. За продукти, попадащи под обхвата на тази Директива, процеса по оценяване на съответствието и удостоверяване на съществените изисквания към нея са задължително условие за нанасяне на СЕ маркировка и пускане на пазара. Съществена част при извършване на оценката е експертиза на техническото досие на продукта и протоколи от изпитване в съответствие с действащите европейски хармонизирани стандарти. Лабораторията за изпитване на машини, съоръжения и устройства към ЦИЕС ЕООД е акредитирана да извършва изпитвания за ЕМС в определен обхват. Освен изпитвания за ЕМС, лабораторията извършва изпитвания за електрическа безопасност, шум, вибрации, въздействие на околна среда и др. показатели. ЕМС Нотификация http://bit.ly/1ZeXJCj в NANDO. Контактите на ЦИЕС можете да намерите на страницата на БАСЕЛ в раздел "Членове", както и на интернет адрес: www.ctec-sz.com .

“Елкабел” има готовност да започне изграждането на нов завод в Бургас

Инвестиция за него ще бъде над 35 млн. евро. Технологичният проект за обекта е готов, като до края на следващия месец се очаква да излезе неговият подробен устройствен план. Решенето дали ще стартира изграждането на обекта сега, или на по-късен етап, е на надзорния съвет", каза изпълнителният директор на дружеството инж. Димитър Паскалев. Очакванията са след построяването на новия завод, който ще работи паралелно с досегашния, да бъдат наети още 100 служители. Към този момент в предприятието работят около 300 души. Предприятието ще открие в началото на февруари нова търговска база в Пловдив на мястото на бившия мотокарен завод. В изграждането на търговския обект са вложени 3.5 млн. лв. Източник: Бургас - днес и утре

Съвместна инициатива на БАСЕЛ и ПГ по електроника “Джон Атанасов”

По време на среща между представители на БАСЕЛ и на ПГ по електроника "Джон Атанасов" беше идентифицирана възможността да се организират посещения на учениците във фирми, където да се запознаят със съвременното и модерно производство от първо лице. Така на 16-ти декември, заедно с представител на БАСЕЛ и с изключителното съдействие на Телетек Електроникс, ученици от 11-ти клас посетиха модерното производство на фирмата. Впечатленията на всички страни са отлични и предпоставка за продължаване на тази практика.

Нови членове на БАСЕЛ

Към семейството на БАСЕЛ се присъединиха още три фирми: Енерсет Електрик ЕООД, която произвежда генератори с постоянни магнити с мощност от 150 до 8000 кВт и скорост на въртене от 60 до 1000 обр/мин. Инова Груп EООД доставя системи за визуална инспекция, инструменти и консумативи за ESD защита за електрониката. Окта Лайт България АД е изцяло вертикално интегриран производител в областта на светодиодното осветление. OEM и ODM доставчик на светодиоди и светодиодни модули и компоненти.