Партньори

ORGALIME

Басел е член на ORGALIME- най-авторитетната европейска бизнес организация, представляваща интересите на инженерната индустрия (електротехника, електроника, механотехника и металообработка) пред администрацията на Европейския съюз. ORGALIME федерации пряко или косвено представлява около 130000 фирми от индустрията,в която работят около 10,2 милиона души. За повече информация, вижте официалния сайт.


Interelectro

INTERELECTRO

БАСЕЛ е член на Интерэлектро. Интерэлектро e основана през 1973 г. като международна неправителствена организация, осъществяваща икономическо, научно и техническо сътрудничество в областта на електротехниката. Членове на организацията са 17 страни: Армения, Беларус, България, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Куба, Молдова, Русия, Румъния, Словакия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украйна, Черна гора, Чехия. За повече информация, вижте официалния сайт.


BSK

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

БАСЕЛ е член на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК). БСК е неправителствена организация, учредена на 25 април 1980 г.Камарата участва активно в системата за социален диалог на национално и международно ниво, където отстоява интересите на българския бизнес при промяната на нормативната уредба и административните практики.Членуващите в БСК браншови организации са страна по всички действащи секторни колективни трудови договори и споразумения. За повече информация, вижте официалния сайт.


aikb_bg

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

БАСЕЛ е член на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). АИКБ е учредена през 1996 г. и е най-динамично развиващата се представителна на национално равнище организация на българския бизнес. В нея членуват повече от 50 холдингови и инвестиционни дружества, 69 браншови камари, над 6 600 индустриални предприятия, осигуряващи работа на над 342 000 души. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 92 общини в страната. За повече информация, вижте официалния сайт.


mpp

МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ

Международен панаир Пловдив е наследник на Първото изложение и на неговата мисия – да спомага за просперитета на българския народ, като стимулира развитието на националната промишленост.

В изложбената програма на Международен панаир Пловдив са включени многобраншови панаири и специализирани изложения, обхващащи ключовите отрасли на българската икономика. Едно от най-значимите е ЕЛТЕХ, на който БАСЕЛ е съорганизатор.

официалния сайт.


ITKB

ИТАЛИАНСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА В БЪЛГАРИЯ

Италианската Търговска Камара в България ИКТ е частна независима асоциация с нестопанска цел, регистрирана в България и призната от италианските държавни органи. Създадена е през 2001 г. в началото под името Асоциация Италия – България по инициатива на италиански и български предприемачи. ИКТ има за цел изграждане на структура, способна да предоставя свои услуги на италиански предприятия, организации и сдружения, проявяващи интерес към установяване на българския пазар. През 2003 г. ИКТ в България е приета в световната мрежа на Асоциацията на Италианските Търговски Камари в Чужбина Assocamerestero – референт на италианския бизнес. Тази мрежа обхваща 76 камари в 50 държави с над 24 000 членуващи предприятия. За повече информация, вижте официалния сайт.


bbr

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ

БАСЕЛ е подписала мемурандум за взаимно сътрудничество с Българска банка за развитие. Българска банка за развитие е единствената държавна банка в РБългария. Тя е също така съфинансираща институция в проекти с финансова подкрепа от ЕС и публично-частни партньорства. За членовете на Асоциацията банката предоставя личен консултант и информация и съвети относно възможностите за инвестиционно, оборотно и/или проектно финансиране За повече информация, вижте официалния сайт.


taitra
Taiwan International Trade Shows – http://www.taiwantradeshows.com.tw/en_US/index.html


234-65
Най-големия В2В сайт за търговия в Тайван – Taiwan Trade


Shterev

ЩЕРЕВ КОНСУЛТ

Щерев Консулт разработват и предлагат на своте клиенти печеливши решения в областта на пазарни проучвания в страната и чужбина; системи за организация и оптимизация на производството по методики на сдружение REFA-Германия; въвеждане на системи за управление на качеството ISO-9000 и сродни на нея; контрол и управление на фирмените финанси с разработка на софтуерни решения за тази цел. За повече информация, вижте официалния сайт.


brkd

БРАНШОВА КАМАРА НА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост/БКДМП/ е доброволно сдружение с нестопанска цел, чиято мисия е да защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша като цяло. БКДМП е единственият официален представител на работодателите в секторите Мебели, Дървообработване, Производство и доставка на машини и материали за дървообработването и производството на мебели. За повече информация, вижте официалния сайт.БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА – МАШИНОСТРОЕНЕ

Българска браншова камара-машиностроене е сдружение с нестопанска цел за подпомагане, насърчаване, представителство и защита интересите на своите членове. Браншовата камара е доброволна организация, самостоятелно юридическо лице.В нея членуват около 300 фирми, основни производители от всички сектори на машиностроенето – производство на металообработващи машини и инструменти, дървообработващи машини, хидравлика, каростроене, производство на машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост и хладилна техника, селскостопанска техника, тежко машиностроене, автомобилостроене, корабостроене, производители на метални изделия и др. Към браншовата камара членуват и фирмите от леярското производство, които в страната са традиционно свързани с машиностроенето. За повече информация, вижте официалния сайт.


БЪЛГАРСКА КАМАРА НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Българска камара на химическата промишленост (БКХП) е създадена на доброволна и професионална основа, която обединява и съгласува позициите и интересите на всички членове и тяхното представяне пред държавните и местни органи, пред социалните партньори, пред други национални и международни организации, включително и тези на ЕС. За повече информация, вижте официалния сайт.


БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

Българска асоциация на металургичната индустрия (БАМИ)  е сдружение с нестопанска цел, в което членуват работодатели, български и чуждестранни юридически и физически лица, извършващи дейности в областта на металургичната индустрия и съпътстващите я производства, дейности и услуги. В Асоциацията със статут на асоциирани членове участват юридически лица с нестопанска цел и висши учебни заведения. За повече информация, вижте официалния сайт.


БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА ПО ЕЛЕКТРОННА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНФОРМАТИКА

Българската браншова камара по електронна промишленост и информатика (ББКЕПИ) е доброволна организация с нестопанска цел, в частна полза, на фирми които се занимават с разработка, производство, търговия и сервиз на електронна и компютърна техника и софтуер. За повече информация, вижте официалния сайт.


ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНО-ТЪРГОВСКА КАМАРА (ГБИТК)

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) е първият и основен партньор на представителите на германската икономика в България. Целта на ГБИТК е да създава платформа за контакти, партньортства и обмен между германски и български фирми, да открива нови възможности за успешен бизнес, както и да предоставя широк спектър от услуги, с които да отговори на очакванията на своите германски, български и международни членове и клиенти. За повече информация, вижте официалния сайт.


 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ХОРА

Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да развива най-добрите професионални практики в управлението и развитието на човешкия капитал, чрез това да повишава добавената стойност за организациите и да допринася за обогатяване на потенциала и професионалната изява на хората. Асоциацията работи и в посока подпомагане и развитие на професионалистите в областта на управлението на човешките ресурси, издигане статута на професията и установяване на високи стандарти в работата, съизмерими със световните практики и тенденции в професията. На 04.11.2014 г.  бе подписан Меморандум между Българска асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) и Сдружение Българска асоциация за управление на хора за да поставят началото на ефективно сътрудничество и подпомагане за постигането на целите на организациите в интерес на своите членове. В рамките на това съдрудничество двете организации ще координират своите действия и усилия за просперитета на българската инженерна индустрия. За повече информация, вижте официалния сайт.


КЛЪСТЕР МЕХАТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Клъстер Мехатроника и Автоматизация- един от първите български  клъстери в областта на мехатрониката, който дава отлични възможности за бъдещо сътрудничество между основните местни промишлени единици с акцент повишаване на регионалната конкурентоспособност в електрониката, информатиката и Мехатрониката, софтуерни и хардуерни продукти и услуги. За повече информация, вижте официалния сайт.


ГРУПА ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕТАЛИТЕ 

Група Технология на Металите обединява водещи леярни, добре познати с продукцията си на българския и международните пазари. Заводите от групата са специализирани в производството на алуминиеви, чугунени и стоманени отливки, както и на центробежно лети детайли със специално предназначение. Основните технологии усвоени в производството са: леене под ниско налягане и с противоналягане на алуминиеви детайли, пясъчно, черупково и прецизно леене на чугун и стомана, както и центробежно леене на високолегирани чугуни и хром-никелови стомани. На 9 юни 2014 г. бе подписан Меморандум между БАСЕЛ и ГРУПА ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕТАЛИТЕ-АНГЕЛ БАЛЕВСКИ ХОЛДИНГ АД. За да поставят началото на ефективно сътрудничество и подпомагане на постигането на цели на организациите във взаимен интерес. В рамките на това сътрудничество двете организации ще координират своите действия и усилия за просперитета на българската инженерна индустрия.За повече информация, вижте официалния сайт.


PHINN_logo

ФИН КОНСУЛТИНГ

Фин Консултинг ЕООД е нова фирма на консултанския пазар в България, собственост на PHIN Capital Group – Полша, която има над 10-годишен опит с грантовите програми на ЕС. Фирмата предлага цялостна подкрепа за развитието на бизнес организациите, както и подпомага тяхното кандидатстване и финансиране от ЕС чрез подготовка на апликационни форми и докменти, инвестиционен дизайн, надзор и контрол над изпълнението на проекти и др.

За повече информация, вижте официалния сайт.

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

11.1.2017г. Приоритети на малтаийското председателство на ЕС

Приоритетите на малтаийското председателство на ЕС можете да намерите на следния линк: http://www.eu2017.mt/en/Pages/Maltese-Priorities.aspx Материалът е достъпен на английски, френски и немски език.

5.12.2016г. Днес АИКБ чества своя 20-годишен юбилей

Асоциацията на индустриалния капитал в България чества своя 20-годишен юбилей. Днес в Народен театър „Иван Вазов“, гр. София ще се отбележи събитието с коктейл и спектакъл на Александър Морфов.

5.12.2016г. Милара подписа споразумение за иновативно сътрудничество

  Пловдивската компания „Милара Интернешънъл“ и Китайската корпорация CRRC сключиха на 2 декември споразумение за иновативно  сътрудничество в областта на роботиката и железопътния транспорт. Събитието се проведе в сградата на Техническия университет, филиал Пловдив, който ще сътрудничи на съвместната работа. В него ще бъде създаден Център R&D „ROBOT AND INTELLIGENT INSPECTION TECHNOLOGY“.

14.10.2016г. проф. Енчо Попов получи орден „Стара планина“ I степен по предложение на БАСЕЛ

С орден „Стара планина“ I степен държавният глава удостои проф. Енчо Попов по предложение на председателят на БАСЕЛ д-р Румен Атанасов. Професор Енчо Попов е изтъкнат специалист в областта на електротехниката. Създател е на над 80 изобретения с ключов принос за развитието на електрическите машини, голяма част от които са директно внедрени в електрическата промишленост. През 2011 г. проф. Попов патентова свой собствен модел в САЩ, по който американска фирма купува от България най-мощните алтернатори в света. Мащабното постижение е важен принос за развитието на икономиката и на технологиите. През 2012 г. проф. Попов е обявен за изобретател на годината, награден е с „Кубратов меч“ от Индустриален клъстер „Електромобили“ за разработката на синхронен електромотор с постоянни магнити, патентован в България, ЕС и САЩ. Проф. Попов е вписан в Златната книга на българските изобретатели още през 1997 година.

БАСЕЛ посети фирми в Пловдив

На 23 март, Председателя на БАСЕЛ, г-н Румен Атанасов, г-н Людмил Михайлов и г-н Атанас Кирилов посетиха АйТиДабълю Испраконтролс, ВекаТех, МеталИн и Атра. Предприятията отлично структурирани с перспектива, насочена към бъдещето. По време на срещите, те представиха своите технологии и планове за развитие, като срещнаха подкрепа и разбиране от страна на БАСЕЛ. На свой ред, ние успяхме да обновим знанията си в обсъжданите области и да затвърдим други.

Наградени членове на БАСЕЛ в Инвеститор на годината

Българската агенция за инвестиции (БАИ) проведе 10-ото юбилейно  издание на годишните награди  „Инвеститор на годината“ за постижения през 2015 г. Престижното събитие донесе отличия на три фирми, членове на БАСЕЛ, в челните тройки на три категории: Фесто в категория Инвестиция в разширяване на бизнес, АББ България в категория Инвеститор на 2015 г., Елдоминвест в категория Инвестиция в иновативен бизнес.

ЦИЕС с Нотификация по Директива Електромагнитна съвместимост (ЕМС)

ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И  ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ /ЦИЕС/ разшири обхвата на дейностите си с още една Директива 2004/108/EC Електромагнитна съвместимост. След успешно преминала оценка от ДАМТН, ЦИЕС е обявен в NANDO като нотифициран орган 1871, който извършва оценяване на съответствието по процедура, посочена в чл.7 (Приложение III) на директивата. Електромагнитната съвместимост (ЕМС) е способността на устройство, блок от съоръжение или система да функционират със задоволително качество в работната им електромагнитна обстановка и да не създават недопустими електромагнитни смущения за нито едно от устройствата, функциониращи в същата електромагнитна обстановка. За продукти, попадащи под обхвата на тази Директива, процеса по оценяване на съответствието и удостоверяване на съществените изисквания към нея са задължително условие за нанасяне на СЕ маркировка и пускане на пазара. Съществена част при извършване на оценката е експертиза на техническото досие на продукта и протоколи от изпитване в съответствие с действащите европейски хармонизирани стандарти. Лабораторията за изпитване на машини, съоръжения и устройства към ЦИЕС ЕООД е акредитирана да извършва изпитвания за ЕМС в определен обхват. Освен изпитвания за ЕМС, лабораторията извършва изпитвания за електрическа безопасност, шум, вибрации, въздействие на околна среда и др. показатели. ЕМС Нотификация http://bit.ly/1ZeXJCj в NANDO. Контактите на ЦИЕС можете да намерите на страницата на БАСЕЛ в раздел "Членове", както и на интернет адрес: www.ctec-sz.com .

“Елкабел” има готовност да започне изграждането на нов завод в Бургас

Инвестиция за него ще бъде над 35 млн. евро. Технологичният проект за обекта е готов, като до края на следващия месец се очаква да излезе неговият подробен устройствен план. Решенето дали ще стартира изграждането на обекта сега, или на по-късен етап, е на надзорния съвет", каза изпълнителният директор на дружеството инж. Димитър Паскалев. Очакванията са след построяването на новия завод, който ще работи паралелно с досегашния, да бъдат наети още 100 служители. Към този момент в предприятието работят около 300 души. Предприятието ще открие в началото на февруари нова търговска база в Пловдив на мястото на бившия мотокарен завод. В изграждането на търговския обект са вложени 3.5 млн. лв. Източник: Бургас - днес и утре

Съвместна инициатива на БАСЕЛ и ПГ по електроника “Джон Атанасов”

По време на среща между представители на БАСЕЛ и на ПГ по електроника "Джон Атанасов" беше идентифицирана възможността да се организират посещения на учениците във фирми, където да се запознаят със съвременното и модерно производство от първо лице. Така на 16-ти декември, заедно с представител на БАСЕЛ и с изключителното съдействие на Телетек Електроникс, ученици от 11-ти клас посетиха модерното производство на фирмата. Впечатленията на всички страни са отлични и предпоставка за продължаване на тази практика.

Нови членове на БАСЕЛ

Към семейството на БАСЕЛ се присъединиха още три фирми: Енерсет Електрик ЕООД, която произвежда генератори с постоянни магнити с мощност от 150 до 8000 кВт и скорост на въртене от 60 до 1000 обр/мин. Инова Груп EООД доставя системи за визуална инспекция, инструменти и консумативи за ESD защита за електрониката. Окта Лайт България АД е изцяло вертикално интегриран производител в областта на светодиодното осветление. OEM и ODM доставчик на светодиоди и светодиодни модули и компоненти.