Евросубсидии

Информация за европейски програми за научни-изследвания и иновации и потенциални източници за финансиране

 

Ø Програма Хоризонт 2020 има за цел да обедини съществуващите към момента три отделни програми/инициативи на ЕК: Седма рамкова програма, Програмата „Конкурентоспособност и иновации” (CIP) – в частта за иновациите и Участието на ЕС в Европейския институт за иновации и технологии (EIT). Общият размер на финансирането, което се предвижда за периода 2014-2020 г. е в размер на 80 млрд. евро. Програмата е съсредоточена върху превръщането на революционните достижения в областта на науката в иновационни продукти и услуги, които осигуряват възможности за развитие на бизнеса и променят положително живота на хората. Едновременно с това тя намалява драстично бюрокрацията, като опростява правилата и процедурите за привличане на най-добрите изследователи и на по-широк кръг от иновационни предприятия. Очаква се Хоризонт 2020 и новата Кохезионна политика взаимно да се допълват като се създават възможности за финансиране на един и същ проект от различни Фондове на ЕС, за хармонизиране и опростяване на правилата за предоставяне на субсидии. В рамките на програмата ще бъде допустимо също така комбинирането на финансовите инструменти (фондове за дялово участие, за seed капитал, гаранционни фондове, кредити и др.) с предоставяне на безвъзмездна финнасова помощ.

Ø Кохезионната политика на ЕС за периода 2014-2020 г. – основен приоритет са инвестициите в научни изследвания, технологично развитие и иновации. Целите могат да бъдат постигнати с разширяване на изследователската инфраструктура, технологичния трансфер, изграждането на мрежи и клъстери, разработването на нови продукти и услуги и най-вече посредством така нар. „интелигентна специализация”. Съществуващата фрагментация и дублиране на публичните инвестиции в НИРД може да бъде преодоляна чрез дефиниране на ролята на регионите в икономиката на знанието и идентифицирането на техните сравнителни предимства в специфични изследователски и иновативни области/клъстери. Целта е чрез фокусиране на идеите, усилията и ограничените публични ресурси в ограничен брой тематични или (между) секторни иновационни приоритети да бъдат постигнати максимални резултати и ефективност на вложените фондове. В тази връзка ЕК е разработила „Платформа за интелигентна специализация”, чрез която да предостави подкрепа на заинтересованите региони, в които да бъдат стартирани пилотни проекти.

Ø Стратегия на ЕС за Дунавския регион – Приетата през април 2011 г. стратегия обхваща 14 държави, сред които и България, и се основава на четири „стълба” и 11 приоритетни оси. Първият цели изграждането на връзки в региона и предвижда подобряване на мобилността, насърчаване на устойчивия подход в енергетиката, активизиране на културата и туризма. Вторият стълб е фокусиран върху опазването на околната среда в Дунавския регион и включва възстановяване на качеството на водите, управление на рисковете за околната среда и опазване на биоразнообразието. Третият стълб цели постигане на благосъстояние в региона, като се съсредоточава върху развитието на научноизследователския капацитет, образованието и информационните технологии, подпомагането на конкурентоспособността на предприятията и инвестиране в уменията на хората. В това направление ще се работи чрез съвместни изследователски центрове, съвместни програми за професионално обучение и квалификация, инициативи в подкрепа на ромските общности и други. Някои от основните цели до 2020 г. включват нарастване на разходите, предназначени за научно-изследователска и развойна дейност – до 3 % от БВП и увеличаване с 50 % на броя на заявените патенти в региона.  Последният стълб се очаква да доведе до укрепване на Дунавския регион чрез повишаване на институционалния капацитет и подобряване на сътрудничеството за справяне с организираната престъпност.

Ø Транснационалната програма за сътрудничество в Югоизточна Европа също има за приоритет създаване на условия за развитие на иновациите и предприемачеството и по-конкретно да способства за бъдещото развитие на Югоизточна Европа като място на иновациите и икономиката на знанието, за подобряването на интеграцията и икономическите отношения в зоната на сътрудничество. Тези цели могат да бъдат постигнати чрез развитието на мрежи за технологии и иновации, чрез поощряването на подходяща за иновационно предприемачество среда и чрез по-добри рамкови условия за иновации. Сред примерните проекти, които биха могли да бъдат финансирани, са: проучване на възможностите за реализация, съвместни обучения във връзка с иновациите и технологиите, създаване на мрежи от малки и средни предприятия (МСП) и др.

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

11.1.2017г. Приоритети на малтаийското председателство на ЕС

Приоритетите на малтаийското председателство на ЕС можете да намерите на следния линк: http://www.eu2017.mt/en/Pages/Maltese-Priorities.aspx Материалът е достъпен на английски, френски и немски език.

5.12.2016г. Днес АИКБ чества своя 20-годишен юбилей

Асоциацията на индустриалния капитал в България чества своя 20-годишен юбилей. Днес в Народен театър „Иван Вазов“, гр. София ще се отбележи събитието с коктейл и спектакъл на Александър Морфов.

5.12.2016г. Милара подписа споразумение за иновативно сътрудничество

  Пловдивската компания „Милара Интернешънъл“ и Китайската корпорация CRRC сключиха на 2 декември споразумение за иновативно  сътрудничество в областта на роботиката и железопътния транспорт. Събитието се проведе в сградата на Техническия университет, филиал Пловдив, който ще сътрудничи на съвместната работа. В него ще бъде създаден Център R&D „ROBOT AND INTELLIGENT INSPECTION TECHNOLOGY“.

14.10.2016г. проф. Енчо Попов получи орден „Стара планина“ I степен по предложение на БАСЕЛ

С орден „Стара планина“ I степен държавният глава удостои проф. Енчо Попов по предложение на председателят на БАСЕЛ д-р Румен Атанасов. Професор Енчо Попов е изтъкнат специалист в областта на електротехниката. Създател е на над 80 изобретения с ключов принос за развитието на електрическите машини, голяма част от които са директно внедрени в електрическата промишленост. През 2011 г. проф. Попов патентова свой собствен модел в САЩ, по който американска фирма купува от България най-мощните алтернатори в света. Мащабното постижение е важен принос за развитието на икономиката и на технологиите. През 2012 г. проф. Попов е обявен за изобретател на годината, награден е с „Кубратов меч“ от Индустриален клъстер „Електромобили“ за разработката на синхронен електромотор с постоянни магнити, патентован в България, ЕС и САЩ. Проф. Попов е вписан в Златната книга на българските изобретатели още през 1997 година.

БАСЕЛ посети фирми в Пловдив

На 23 март, Председателя на БАСЕЛ, г-н Румен Атанасов, г-н Людмил Михайлов и г-н Атанас Кирилов посетиха АйТиДабълю Испраконтролс, ВекаТех, МеталИн и Атра. Предприятията отлично структурирани с перспектива, насочена към бъдещето. По време на срещите, те представиха своите технологии и планове за развитие, като срещнаха подкрепа и разбиране от страна на БАСЕЛ. На свой ред, ние успяхме да обновим знанията си в обсъжданите области и да затвърдим други.

Наградени членове на БАСЕЛ в Инвеститор на годината

Българската агенция за инвестиции (БАИ) проведе 10-ото юбилейно  издание на годишните награди  „Инвеститор на годината“ за постижения през 2015 г. Престижното събитие донесе отличия на три фирми, членове на БАСЕЛ, в челните тройки на три категории: Фесто в категория Инвестиция в разширяване на бизнес, АББ България в категория Инвеститор на 2015 г., Елдоминвест в категория Инвестиция в иновативен бизнес.

ЦИЕС с Нотификация по Директива Електромагнитна съвместимост (ЕМС)

ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И  ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ /ЦИЕС/ разшири обхвата на дейностите си с още една Директива 2004/108/EC Електромагнитна съвместимост. След успешно преминала оценка от ДАМТН, ЦИЕС е обявен в NANDO като нотифициран орган 1871, който извършва оценяване на съответствието по процедура, посочена в чл.7 (Приложение III) на директивата. Електромагнитната съвместимост (ЕМС) е способността на устройство, блок от съоръжение или система да функционират със задоволително качество в работната им електромагнитна обстановка и да не създават недопустими електромагнитни смущения за нито едно от устройствата, функциониращи в същата електромагнитна обстановка. За продукти, попадащи под обхвата на тази Директива, процеса по оценяване на съответствието и удостоверяване на съществените изисквания към нея са задължително условие за нанасяне на СЕ маркировка и пускане на пазара. Съществена част при извършване на оценката е експертиза на техническото досие на продукта и протоколи от изпитване в съответствие с действащите европейски хармонизирани стандарти. Лабораторията за изпитване на машини, съоръжения и устройства към ЦИЕС ЕООД е акредитирана да извършва изпитвания за ЕМС в определен обхват. Освен изпитвания за ЕМС, лабораторията извършва изпитвания за електрическа безопасност, шум, вибрации, въздействие на околна среда и др. показатели. ЕМС Нотификация http://bit.ly/1ZeXJCj в NANDO. Контактите на ЦИЕС можете да намерите на страницата на БАСЕЛ в раздел "Членове", както и на интернет адрес: www.ctec-sz.com .

“Елкабел” има готовност да започне изграждането на нов завод в Бургас

Инвестиция за него ще бъде над 35 млн. евро. Технологичният проект за обекта е готов, като до края на следващия месец се очаква да излезе неговият подробен устройствен план. Решенето дали ще стартира изграждането на обекта сега, или на по-късен етап, е на надзорния съвет", каза изпълнителният директор на дружеството инж. Димитър Паскалев. Очакванията са след построяването на новия завод, който ще работи паралелно с досегашния, да бъдат наети още 100 служители. Към този момент в предприятието работят около 300 души. Предприятието ще открие в началото на февруари нова търговска база в Пловдив на мястото на бившия мотокарен завод. В изграждането на търговския обект са вложени 3.5 млн. лв. Източник: Бургас - днес и утре

Съвместна инициатива на БАСЕЛ и ПГ по електроника “Джон Атанасов”

По време на среща между представители на БАСЕЛ и на ПГ по електроника "Джон Атанасов" беше идентифицирана възможността да се организират посещения на учениците във фирми, където да се запознаят със съвременното и модерно производство от първо лице. Така на 16-ти декември, заедно с представител на БАСЕЛ и с изключителното съдействие на Телетек Електроникс, ученици от 11-ти клас посетиха модерното производство на фирмата. Впечатленията на всички страни са отлични и предпоставка за продължаване на тази практика.

Нови членове на БАСЕЛ

Към семейството на БАСЕЛ се присъединиха още три фирми: Енерсет Електрик ЕООД, която произвежда генератори с постоянни магнити с мощност от 150 до 8000 кВт и скорост на въртене от 60 до 1000 обр/мин. Инова Груп EООД доставя системи за визуална инспекция, инструменти и консумативи за ESD защита за електрониката. Окта Лайт България АД е изцяло вертикално интегриран производител в областта на светодиодното осветление. OEM и ODM доставчик на светодиоди и светодиодни модули и компоненти.