Дейност и цели

Българската Асоциация на Електротехниката и Електрониката е основана в 1994 г. като съдебно регистрирана организация с нестопанска цел. Броят на членовете съществено нарасна през последната година и днес повече от 150 фирми от електротехническата индустрия в България доброволно членуват в АСОЦИАЦИЯТА . Това са както приватизирани бивши държавни фирми, така и новосъздадени малки и средни частни фирми с производствена, инженерингова, търговска, консултантска и развойна дейност. Общият им брой служители е около 15 000 души.

Електротехническата индустрия в България е представена най-съществено в следните продуктови групи:

 • Кабели и проводници
 • Енергийно електрооборудване ВН, СН, НН
 • Електромотори, генератори, трансформатори
 • Акумулатори
 • Ръчни електроинструменти
 • Осветителни елементи и тела
 • Контактни елементи, електроинсталационна апаратура
 • Промишлени електронни апарати и системи
 • Медицинска техника и електроника
 • Електродомакински уреди
 • Метални и пластмасови детайли и възли
 • Инженерингова дейност

Като национален представител на електротехническите фирми в България АСОЦИАЦИЯТА има за цел:

 • Да рекламира и разгласява в страната и в чужбина технологичните и производствени възможности на своите членове;
 • Да подпомага своите членове в стремежа им да се интегрират в световната електротехника и да се утвърждават на мeждународните пазари;
 • Да подпомага своите членове за повишаване на тяхната конкурентноспособност и на технологичното им ниво, за заемането на пазарни ниши с нови продукти;
 • Да съдействува за привличането на инвестиции от чуждестранни източници, за създаване на смесени предприятия, кооперирани производства и други форми на икономическо сътрудничество;
 • Да ускорява процеса на хармонизиране на техническото законодателство с европейското; да ускорява изграждането в страната на системата за продуктова сертификация;
 • Да съдействува за изграждането на вътрешния пазар, за освобождаването му от несъответствуващи продукти, незаконен внос и фирми-фантоми;
 • Да влияе върху развитието на обществeното мнение в съответствие с интересите на своите членове;
 • Да подпомага членовете си при модернизацията на предприятията и при обезпечаването на безопасни и здравословни условия на труд, съвременно техничeско и технологическо ниво и екологически чиста работна среда;
 • Да съдейства за издигане квалификацията и постигане на висок професионализъм и авторитет на управленския персонал на своите членове;
 • Да съдействува за изграждане на лоялни и етични отношения в бранша.

За постигане на целите си Асоциацията :

 • Разработва и внася в държавните органи предложения за нови и изменени нормативни актове в областта на развитието и управлението на икономиката, разработва становища и предложения за изменения и допълнения на действуващи нормативни актове;
 • Участвува активно при разработването на митническите тарифи;
 • Участвува в работата на консултативните съвети, комисии и работни групи към държавни и обществени органи;
 • Проучва възможностите за бизнес отношения на членовете си с международния бизнес;
 • Поддържа система за информиране на членовете си за бизнес събития и бизнес предложения за страната и чужбина;
 • Рекламира членовете си на нови пазари;
 • Установява полезни сътрудничества с европейски, национални и международни браншови асоциации;
 • Подпомага развитието на търговските и технологични връзки в бранша;
 • Съдействува за възобновяване на иновационния процес и за ефективното участие на интелектуалния потенциал на страната в този процес;
 • Съдействува за изграждане на ползотворни връзки на технически университети и колежи с производствените предприятия;
 • Организира панаири, изложби, както и панаирни и изложбени участия и посещения на своите членове;
 • Организира бизнес посещения на чуждестранни специалисти в страната и на български специалисти в чужбина;
 • Организира национални и международни срещи, семинари, конференции, курсове и професионални обучения;
 • Подпомага създаването и укрепването на малки и средни предприятия като поддоставчици на големите фирми;
 • Подпомага създаването и укрепването на високотехнологични и интелектуални фирми;
 • Съдействува на членовете си за получаване на банкови кредити и грантове;
 • Участвува в национални и международни проекти и програми и съдействува за включването на членовете си в тях;
 • Представлява и защитава интересите на работодателите-членове като страна в колективното трудово договаряне и в тристранното сътрудничество със съответните синдикати и държавни институции, като сключва браншов трудов договор от името на работодателите;
 • Консултира членовете си по проблеми на трудовото и данъчно законодателство, здравословни и безопасни условия на труд, екологически чиста работна среда, социални взаимоотношения и съдейства за решаване на възникнали спорове;
 • Изготвя годишни анализи за състоянието и тенденциите в бранша;
 • Набира стопанска информация и я предоставя на членовете си; съдействува за спазване на етиката и лоялност в бранша чрез постепенно въвеждане на морален кодекс в бранша;
 • Организира специалистите от бранша за участието им в процеса на хармонизиране на техническото законодателство, продуктовите стандарти и системите за управление на качеството с европейските;
 • Води регистър на коректните фирми от бранша и издава сертификати на тези фирми;
 • Издава и печата информационни и рекламни материали, публикува в специализирани издания и в интернет;
 • Организира или съдейства за изграждане и акредитиране на лаборатории и сертификационни центри в бранша;
 • Организира временни екипи от специалисти за решаване на проблеми на членовете си;
 • Доставя от страната и чужбина специализирани технически издания;

Като независима организация АСОЦИАЦИЯТА формира своите приходи от доброволен членски внос и от допълнителна стопанска дейност:

 • Покупко-продажба на стоки от и за членовете си; външнотърговски сделки;
 • Ссделки с интелектуална собственост, включително с технологично оборудване и ноу-хау;
 • Рекламни акции;
 • Консултантски сделки;
 • Туристически сделки, свързани със семинари, бизнес-форуми, съвещания и др. мероприятия със стопанско значение за бранша;
 • Придружаване на чуждестранни специалисти в страната;
 • Извършване на услуги по паспортни, визови процедури, пътувания в страната и чужбина, резервация на хотели за своите членове и за специалисти от чужбина;
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

11.1.2017г. Приоритети на малтаийското председателство на ЕС

Приоритетите на малтаийското председателство на ЕС можете да намерите на следния линк: http://www.eu2017.mt/en/Pages/Maltese-Priorities.aspx Материалът е достъпен на английски, френски и немски език.

5.12.2016г. Днес АИКБ чества своя 20-годишен юбилей

Асоциацията на индустриалния капитал в България чества своя 20-годишен юбилей. Днес в Народен театър „Иван Вазов“, гр. София ще се отбележи събитието с коктейл и спектакъл на Александър Морфов.

5.12.2016г. Милара подписа споразумение за иновативно сътрудничество

  Пловдивската компания „Милара Интернешънъл“ и Китайската корпорация CRRC сключиха на 2 декември споразумение за иновативно  сътрудничество в областта на роботиката и железопътния транспорт. Събитието се проведе в сградата на Техническия университет, филиал Пловдив, който ще сътрудничи на съвместната работа. В него ще бъде създаден Център R&D „ROBOT AND INTELLIGENT INSPECTION TECHNOLOGY“.

14.10.2016г. проф. Енчо Попов получи орден „Стара планина“ I степен по предложение на БАСЕЛ

С орден „Стара планина“ I степен държавният глава удостои проф. Енчо Попов по предложение на председателят на БАСЕЛ д-р Румен Атанасов. Професор Енчо Попов е изтъкнат специалист в областта на електротехниката. Създател е на над 80 изобретения с ключов принос за развитието на електрическите машини, голяма част от които са директно внедрени в електрическата промишленост. През 2011 г. проф. Попов патентова свой собствен модел в САЩ, по който американска фирма купува от България най-мощните алтернатори в света. Мащабното постижение е важен принос за развитието на икономиката и на технологиите. През 2012 г. проф. Попов е обявен за изобретател на годината, награден е с „Кубратов меч“ от Индустриален клъстер „Електромобили“ за разработката на синхронен електромотор с постоянни магнити, патентован в България, ЕС и САЩ. Проф. Попов е вписан в Златната книга на българските изобретатели още през 1997 година.

БАСЕЛ посети фирми в Пловдив

На 23 март, Председателя на БАСЕЛ, г-н Румен Атанасов, г-н Людмил Михайлов и г-н Атанас Кирилов посетиха АйТиДабълю Испраконтролс, ВекаТех, МеталИн и Атра. Предприятията отлично структурирани с перспектива, насочена към бъдещето. По време на срещите, те представиха своите технологии и планове за развитие, като срещнаха подкрепа и разбиране от страна на БАСЕЛ. На свой ред, ние успяхме да обновим знанията си в обсъжданите области и да затвърдим други.

Наградени членове на БАСЕЛ в Инвеститор на годината

Българската агенция за инвестиции (БАИ) проведе 10-ото юбилейно  издание на годишните награди  „Инвеститор на годината“ за постижения през 2015 г. Престижното събитие донесе отличия на три фирми, членове на БАСЕЛ, в челните тройки на три категории: Фесто в категория Инвестиция в разширяване на бизнес, АББ България в категория Инвеститор на 2015 г., Елдоминвест в категория Инвестиция в иновативен бизнес.

ЦИЕС с Нотификация по Директива Електромагнитна съвместимост (ЕМС)

ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И  ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ /ЦИЕС/ разшири обхвата на дейностите си с още една Директива 2004/108/EC Електромагнитна съвместимост. След успешно преминала оценка от ДАМТН, ЦИЕС е обявен в NANDO като нотифициран орган 1871, който извършва оценяване на съответствието по процедура, посочена в чл.7 (Приложение III) на директивата. Електромагнитната съвместимост (ЕМС) е способността на устройство, блок от съоръжение или система да функционират със задоволително качество в работната им електромагнитна обстановка и да не създават недопустими електромагнитни смущения за нито едно от устройствата, функциониращи в същата електромагнитна обстановка. За продукти, попадащи под обхвата на тази Директива, процеса по оценяване на съответствието и удостоверяване на съществените изисквания към нея са задължително условие за нанасяне на СЕ маркировка и пускане на пазара. Съществена част при извършване на оценката е експертиза на техническото досие на продукта и протоколи от изпитване в съответствие с действащите европейски хармонизирани стандарти. Лабораторията за изпитване на машини, съоръжения и устройства към ЦИЕС ЕООД е акредитирана да извършва изпитвания за ЕМС в определен обхват. Освен изпитвания за ЕМС, лабораторията извършва изпитвания за електрическа безопасност, шум, вибрации, въздействие на околна среда и др. показатели. ЕМС Нотификация http://bit.ly/1ZeXJCj в NANDO. Контактите на ЦИЕС можете да намерите на страницата на БАСЕЛ в раздел "Членове", както и на интернет адрес: www.ctec-sz.com .

“Елкабел” има готовност да започне изграждането на нов завод в Бургас

Инвестиция за него ще бъде над 35 млн. евро. Технологичният проект за обекта е готов, като до края на следващия месец се очаква да излезе неговият подробен устройствен план. Решенето дали ще стартира изграждането на обекта сега, или на по-късен етап, е на надзорния съвет", каза изпълнителният директор на дружеството инж. Димитър Паскалев. Очакванията са след построяването на новия завод, който ще работи паралелно с досегашния, да бъдат наети още 100 служители. Към този момент в предприятието работят около 300 души. Предприятието ще открие в началото на февруари нова търговска база в Пловдив на мястото на бившия мотокарен завод. В изграждането на търговския обект са вложени 3.5 млн. лв. Източник: Бургас - днес и утре

Съвместна инициатива на БАСЕЛ и ПГ по електроника “Джон Атанасов”

По време на среща между представители на БАСЕЛ и на ПГ по електроника "Джон Атанасов" беше идентифицирана възможността да се организират посещения на учениците във фирми, където да се запознаят със съвременното и модерно производство от първо лице. Така на 16-ти декември, заедно с представител на БАСЕЛ и с изключителното съдействие на Телетек Електроникс, ученици от 11-ти клас посетиха модерното производство на фирмата. Впечатленията на всички страни са отлични и предпоставка за продължаване на тази практика.

Нови членове на БАСЕЛ

Към семейството на БАСЕЛ се присъединиха още три фирми: Енерсет Електрик ЕООД, която произвежда генератори с постоянни магнити с мощност от 150 до 8000 кВт и скорост на въртене от 60 до 1000 обр/мин. Инова Груп EООД доставя системи за визуална инспекция, инструменти и консумативи за ESD защита за електрониката. Окта Лайт България АД е изцяло вертикално интегриран производител в областта на светодиодното осветление. OEM и ODM доставчик на светодиоди и светодиодни модули и компоненти.